LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA - POZIOM SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
1) Sprawność grafomotoryczna (manualna): 
• kreśli linie poziome, pionowe, „po śladzie”, samodzielnie i z zachowaniem prawidłowego kierunku 
• kreśli linie koliste i faliste, kreśli linie zamknięte (koła, owale, prostokąty) 
• łączy liniami zaznaczone punkty 
• obrysowuje szablony figur geometrycznych różnych wielkości
• koloruje obrazki bez wychodzenia poza linie 
• kopiuje przez kalkę techniczną duże kontury i kształty literopodobne 
• rysuje szlaczki według przedstawionych wzorów
• tworzy samodzielne kompozycje
• prawidłowo trzyma przybór do pisania
• lepi z plasteliny i modeliny
• tnie nożyczkami według wytyczonej linii prostej i łamanej 
2) Sprawność ruchowa (motoryka duża i mała): 
• jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej i na obu nogach, wspina się, rzuca piłkę
• chętnie uczestniczy w różnego rodzaju zabawach ruchowych, lubi zajęcia gimnastyczne 
• zawiązuje sznurowadła, wiąże kokardki, zapina sprawnie guziki, zasuwa zamek
• chętnie rysuje, maluje 
3) Orientacja przestrzenna: 
• odróżnia lewą stronę ciała od prawej 
• wskazuje swoją rękę, nogę prawą i lewą 
• wskazuje rękę prawą i lewą u osoby siedzącej naprzeciw niego
• rozumie pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni (na środku, z prawej, lewej, wyżej, niżej, między, pod, nad, w, za, przed, obok) 
• posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni (jw.) 
4) Percepcja słuchowa: 
• odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków
• odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego
• dokonuje analizy zdania (wskazuje pierwsze słowo i ostatnie, podaje liczbę słów w zdaniu) 
• wyróżnia głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu 
• dzieli proste wyrazy na głoski 
• przeprowadza syntezę głoskową wyrazów o prostej budowie
• dzieli proste wyrazy na sylaby klaszcząc lub wystukując
• przeprowadza syntezę sylabową wyrazów o prostej budowie
• różnicuje wyrazy dźwiękopodobne, np. półka-bułka, Tomek-domek, nurek-murek itp. 
• odróżnia głoski o podobnym brzmieniu (np. b-p, d-t, g-k, z-s, w-f, itp.) 
• zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki, piosenki, kilka poleceń naraz
• zapamiętuje materiał uszeregowany w sekwencje słowne (nazwy pory dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku) 
• przez dłuższą chwilę uważnie słucha czytanych bajek, opowiadań, muzyki
5) Percepcja wzrokowa: 
• chętnie bawi się klockami, układankami, puzzlami 
• różnicuje położenie i ukierunkowanie figur geometrycznych (trójkąt, romb, prostokąt, kwadrat, koło) z zachowaniem kolejności figur 
• układa obrazki z 3 części i z 9 części 
• układa przedmioty z dowolnej liczby części 
• układa kompozycję z figur geometrycznych, poprawnie odwzorowuje wzory 
• potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie obrazkach 
• dostrzega brakujące części w obrazkach 
6) Mowa i myślenie: 
• układa historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności (3-4 obrazkowa)
• uzasadnia słowne kolejności obrazków w omawianej historyjce
• dokonuje klasyfikacji obrazków (np. z uwagi na użytek, kolor, kształt, wielkość), określa kategorie nadrzędne (np. meble, ubiory, przybory szkolne)
• dobiera w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej
• buduje poprawne wypowiedzi, prawidłowo używa trudniejsze wyrazy, mowa zawiera prawidłowe formy gramatyczne, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat
• nie ma wady wymowy, prawidłowo wymawia wszystkie głoski
• przez około pół godziny potrafi zajmować się daną aktywnością, dobrze koncentruje uwagę 
7) Elementarne pojęcia matematyczne: • posiada umiejętność porównywania zbiorów równolicznych, różnolicznych • ma opanowane pojęcia określające relacje między zbiorami (równo = tyle samo, mniej - więcej, o jeden mniej - o jeden więcej) • posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 20, liczy wspak • posiada umiejętność szeregowania zbiorów wg wzrastającej liczebności • przeprowadza operacje dodawania i odejmowania w zakresie 10 (na konkretach, w pamięci) 
8) Wiadomości na temat najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego: 
• wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice 
• zna nazwy niektórych zawodów i wiem czym ich przedstawiciele się zajmują
• zna nazwy środków lokomocji, maszyn, urządzeń i wie do czego służą 
• zna nazwy zwierząt, wie w jakim środowisku żyją 
• zna nazwy roślin, wie w jakim środowisku przyrodniczym rosną 
9) Rozwój emocjonalno-społeczny i zachowanie: 
• w przypadku rozstania z opiekunem (np. w przedszkolu, u znajomych) jest pogodne 
• jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, nie wymaga ciągłej uwagi dorosłego 
• łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi 
• jest wesołe, chętnie opowiada, nawiązuje rozmowę, jest aktywne, podejmuje inicjatywę 
• podjęte zadania doprowadza do końca, jest wytrwałe, ciekawi je efekt pracy 
• słucha poleceń nauczyciela, chętnie pełni wyznaczone przez nauczyciela role
• przestrzega ustalonych w grupie umów, reguł, jest zdyscyplinowane 
• zgodnie bawi się w grupie - współdziała, czeka na swoją kolej itp. 
• potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego 
• jest odporne na niepowodzenia 
• przewiduje skutki swoich zachowań • rozpoznaje swoje uczucia, nazywa je i potrafi je wyrazić
Na badanie można zapisać dziecko: 
Szukaj