Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Mediacje

Dlaczego mediacje? Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów w stosunku do rozwiązania konfliktu za pomocą postępowania sądowego. W Polsce zasady mediacji regulują zapisy Kodeksy Postępowania Cywilnego. W naszym życiu stajemy na co dzień przed wieloma różnymi sytuacjami konfliktowymi, konflikt to sytuacja naturalna, która spotykać nas będzie na każdym etapie naszego życia. Są jednak takie sytuacje konfliktowe, z którymi sami sobie nie radzimy, dlatego korzystamy z pomocy specjalistów: psychologów, psychiatrów, terapeutów czy mediatorów.  
Mediacja jest pozasądową formą dochodzenia do porozumienia dla par, małżeństw, rodziców, którzy borykają się z konfliktami, ale także dla pracowników, pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Przy udziale mediatora ustalić możemy także rozwiązania dotyczące konfliktów związanych ze sprawami z zakresu konfliktów pomiędzy członkami rodziny, rodzicami a dziećmi /dzieckiem, sprawy sąsiedzkie, konflikty szkolne.
Zawarta przed mediatorem ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego. Mediacja to możliwość wypracowania przez obie strony rozwiązania, które będzie dobre dla obu stron konfliktu, a nie tylko dla jednej, jak ma to miejsce w postępowaniach sądowych, gdzie o rozwiązaniu konfliktu decyduje osoba trzecia.
Mediacja ma olbrzymie znaczenie w sytuacjach konfliktowych:
 • separacja, rozwód
 • alimenty na małoletnie dzieci lub zmiana alimentów
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, zmiana kontaktów
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich, zmiana ich miejsca zamieszkania  
Zalety mediacji:
 • w mediacji ważne jest to, iż wynik to WIN -WIN ( wygrany -wygrany)
 • to postępowanie z pewnością mniej stresujące od postępowania sądowego
 • to postępowanie tańsze i szybsze
 • to postępowanie, które daje olbrzymie możliwości zachowania dobrych, a przynajmniej poprawnych relacji w sytuacji podjęcia decyzji o rozstaniu
 • to postępowanie, które nie narusza spokoju dzieci i nie naraża na dalsze sytuacje traumatyzujące jak ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego
 • mediacja chroni przed alienacją rodzicielską, umożliwia stronom wysłuchanie się i poznanie odmiennego spojrzenia na daną sytuację konfliktową
 • to czasami jedyna okazja do rozmowy pomiędzy skonfliktowanymi stronami
W przypadku mediacji szkolnych, to możliwość wypracowania rozwiązania pomiędzy rodzicami dziecka/dzieci, a szkołą, pomiędzy rodzicami dziecka, a rodzicami pozostałych dzieci w klasie /szkole, pomiędzy dziećmi. To pomoc szkołom w rozwiązaniu spraw konfliktowych dot. np. mobbingu w środowisku szkolnym. 
Mediacja nie zawsze musi kończyć się zawarciem przez strony ugody, która na kolejnym etapie kierowana jest do sądu właściwego i zatwierdzana przez niego. Mediacja to także postępowanie, które może zostać zakończone podpisaniem przez strony POROZUMIENIA. Zawarte porozumienie reguluje wzajemne ustalenia stron w konflikcie. 

Porozumienie nie jest zatwierdzane przez sąd i jest porozumieniem, na którym wraz ze stronami podpis składa mediator gwarantując, iż jest ono wzajemnym zobowiązaniem stron do przestrzegania ustalonych w nim zapisów. 
Mediator nie prowadzi terapii, nie pracuje z osobami uzależnionymi oraz osobami, które są po świeżych traumatycznych przeżyciach z uwagi na fakt iż osoby te nie miały równych szans. Mediator nie pracuje z osobami chorymi psychicznie. 

Mediacja jest postępowaniem dobrowolnym i w każdym momencie może zostać zakończona na wniosek stron lub strony bez konsekwencji, co do dalszego postępowania. Strony mają możliwość wyboru mediatora - akceptowalność mediatora. 

Postępowanie mediacyjne jest poufne, co oznacza, iż wszystkie informacje jakie zostaną przekazane w czasie mediacji pozostaną pomiędzy stronami, postępowanie mediacyjne nie może być nagrywane i filmowane. Mediator jest osobą bezstronną w przeciwieństwie do pełnomocników stron, którzy bronią racji tylko swojego klienta. Mediator jest neutralny wobec konfliktu, nie ocenia konfliktu z jakim przychodzą do niego strony, każdy konflikt zaprezentowany przez strony, jest ważny dla mediatora, w przeciwieństwie do postępowania sądowego. 

Czas postępowania mediacyjnego: Każde spotkanie mediacyjne 1,5 godziny zegarowej. Przyjmuje się, iż całe postępowanie mediacyjne to 3 spotkania, liczba spotkań mediacyjnych uzależniona jest od złożoności sprawy. Ilość spotkań ustalana jest zawsze ze stronami.
Szukaj