Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCATA

RODO - KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI 
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Opublikowano: 24. maja 2018 
Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. 

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Educata we Wrocławiu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt pod adres e-mail: educata@educata.pl lub adres pocztowy: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Educata, al. Wisniowa 81, 53- 126 Wrocław albo prosimy o kontakt telefoniczny +48 608 782 558.

Skąd mamy Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnego wniosku o przeprowadzenie diagnozy/terapii lub prowadzenie zajęć wczesnego wspoamgania rozowju oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Educata we Wrocławiu? 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 
- diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia) 
- udzielania dzieciom młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
- realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki 
- realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe? 
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Educata we Wrocławiu w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. 
Dane osobowe przetwarzamy w zakresie: 
- dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych 
- dane sensytywne – w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Educata we Wrocławiu w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. 

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25.05.2018 r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem. 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji, W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Educata we Wrocławiu zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Nie 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? 
Nie
 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej o tym tutaj.

EDUCATA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrocławiu 
Aleja Wiśniowa 81 | 53-126 Wrocław 
Nr rachunku bankowego: 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186 
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP 
REGON: 362792845 
Copyright ©2015-2022 EDUCATA, All Rights Reserved.