Wizytówka Google    Facebook    Kadra    Aktualności    RODO    Cookies    Kontakt    Lokalizacja    Rejestracja online    Zamów kontakt    OK! Dzwonię!    X

Diagnoza

Diagnoza

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
Wydajemy opinie w sprawie: 
- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
- przyspieszenia obowiązku szkolnego 
- odroczenia obowiązku szkolnego 
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne)
- podjęcia pracy zarobkowej lub innych zajęć przez dzieci i młodzież przed 15 rokiem życia 

Poradnia wydaje także opinie psychologiczne dla potrzeb zespołów orzekających o niepełnosprawności dzieci i młodzieży.
Szukaj